Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Elliott Waves-teori

0 0 Vote
Instructor

Elliott Waves-teori

Fyrtiofemte delen av Utbildningen i Valutahandel

Välkommen tillbaka till denna professionella utbildning i valutahandel på finansiella marknader. I denna del kommer Elliott Waves-teorin att studeras i detalj.

Elliott Waves

Elliott Waves-teorin används ofta inom teknisk analys. Teorin baseras på universell ordning och system. Mäniskor utgör en del av universum, således kommer mänskligt beteende från Universums system. Följaktigen använder Elliott Waves universella ordningslagar på finansiella marknaden för att förutse framtida marknadstrender och pris.

Elliott Waves innehåller 5 stora och 3 korrigerande ?swings?. Nummer 3, 5 och 8 finns tillgängliga inom Fibonacci-sekvensen. Stora swings är 1, 2, 3, 4, 5 medan A, B och C är korrigerande swings där B går i sammariktning som den större huvudsakliga trenden. Nummer 1, 3 och 5 är stora swings i samma riktning som den stora trenden, medan nummer 2 och 4 är vändpunktsswings. Swings 1, 3, 5, B går i samma riktning som huvudtendensen och swings 2, 4, A och C är vändpunkter. Elliott Waves trenden kan vara mjuk, orolig eller sicksack. Varje swing kan även innehålla ett Elliott Waves-mönster i sin uppbyggnad. Exempelvis finns det i denna graf 34 swings. 34 är även ett Fibonacci-nummer.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Swings kan delas in i 9 kategorier utifrån deras storlek och tidsram.

 1. Stor Supercykel: Multiårhundrade
 2. Supercykel: Multiårtionde
 3. Cykel: ett år eller ett annat år
 4. Primära: Några månader eller några år
 5. Medellånga: Veckor till månader
 6. Mindre: Veckor
 7. Minute (Små): Dagar
 8. Minuette: Timmar
 9. Subminuette: Minuter

De viktigaste Elliott Waves-förhållandena är:

 • 2:a swing får inte nå startpunkten på 1:a swing
 • 4:e swing får inte nå startpunkten på 3:e swing
 • 3:e swing måste nå ett högre pris än 1:a swing i Bullish-format
 • 3:e swing måste nå lägre pris än 1:a swing i Bearish-format
 • 3:e swing får inte vara kortare än 1:a och 5:e swing, och är ofta den längsta typen av swings.
 • 4:e swing får inte nå slutpunkten på 1:a swing

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

Swings nummer 1, 3 eller 5 kan förlängas av under-swings. En förlängd swing har 5 under-swings inom Elliott Waves-mönster som kan upptäckas på tidsramen på huvud-swings inom Elliott Waves. Ofta har 3:e swing en förlängning av sin uppbyggnad. Vänstra grafen visar en förlängningen som har uppstått på 1:a swing. Mittengrafen visar en förlängning av 3:e swing, medan högergrafen visar en förlängning av 5:e swing.

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Om handlaren inte lyckades upptäcka förlängningen och huvud-swing kan han/hon ta hela 9 swings i beaktning i analysen. Förlängningar kan även uppstå på under-swings.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Ibland hamnar swing nummer 5 efter höjdpunkten på 3:e swing på grund av en snabb stigningav 3:e swing. Därför kan handlare betrakta 3:e och 5:e swing som Dubbeltopp-mönster, vilket innebär en Sälj-signal.

Om 5:e swing innehåller 5 under-swings och dessa under-swings inte har Elliott Waves-mönster, då kan handlare betrakta dessa swings som ett Triangel-mönster. När en trend korsar utbrottspunkten kan en Säljorder göras under en Bullish-trend respektive Köporder under en Bearish-trend. Ofta innehåller Ofta innehåller varje huvudswing 3 under-swings för att bilda ett Triangelmönster som ibland kan vara divergent.

Vanligtvis kan en av antingen 2:a eller 4:e swing ha en komplex form och uppbyggnad.

Handlaren kan koppla samman slutpunkterna på 1:a swing och 3.e swing med en Trendlinje. Sedan används en parallell linje på startpunkten på 2:a swing. Därmed kan 4:e och 5:e swing spekuleras i utifrån denna bildade kanal. Om 4:e swing inte bildas på den utsatta linjen, vare sig om den hamnar över eller under, kan handlaren rita en Trendlinje från slutpunkten på 2:a swing till slutpunkten på 4:e swing och sedan placera en parallell linje med denna Trendlinje på slutpunkten på 3:e swing för att förutse slutpunkten på 5:e swing.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Korrigerande swings förfinar marknadspriset och rör sig mot huvudswings. Korrigerande swings kräver mer noggrannhet på grund av sin komplexitet. Det finns tre former av korrigerande swings:

 1. Sicksack
 2. Platta
 3. Triangel

Ett sicksack-mönster, 5-3-5, är en sjunkande trend på en uppåtgående trend, vilket innebär att det är ett reversal-mönster. På en Bearish-trend har detta mönster en uppåtriktning. 2 eller 3 sicksack-mönster kan hittas på en trend om det finns några underswing-mönster. Den första trenden är W följt av X- och Y-trender.

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Platt är en annan form av korrigerande swing, 3-3-5, där swings benämns A, B och C. C har högre pris än A, vilket visar på mindre tendens till förfining av huvudswings. Ofta kommer denna form efter de senaste starka och kraftfulla swings numrerade 1, 3 och 5. En särskild form av platt-format har bildats efter att swing B har stängts över 5:e swing och swing C ligger lägre än swing A på en Bullish-trend. I ovanliga situationer kan B stängas över 5:e swing medan slutpunkten på C ligger högre än slutpunkten på A.

Triangelmönster, 3-3-3-3-3, har 5 efter varande följande korrigerande 3-set-swings med under-swings som inte behöver ha ett korrigerande mönster. Precis som Triangelmönster bildas de efter varandra följande vågorna och swings symmetriska, Sjunkande, Stigande och Vändande Triangelformat. Dessa swings kallas A, B, C, D och E. Eftersom dessa är kontinuerliga mönster uppstår de på korrigerande mönster. Våg B måste vara större och längre än våg A. Under-swings kan ha Sicksack- eller platt format. Triangelmönster skulle bildas efter B eller efter att 4:e vågen har bildats. Triangelformatet kan ha 9 swings. Därmed tar trenden form efter lång tid.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Det finns ett format där vissa korrigerande swing-former kombineras med varandra. Kombinationen kan bestå av Sicksack, Platta, och Triangel tillsammans. Samtidigt som flera Platta mönster kan finnas kan endast ett Triangelmönster bildas som skulle vara det sista mönstret i denna kombination. Ett kort kombinationsmönster har WXY-punkter medan ett längre format har WXYXZ-punkter. Elliott Waves är ett komplicerat och svårt mönster som kräver god och sund kunskap och erfarenhet som bara kan uppnås efter flera års övning. Identifiering av punkter kan bara göras på längre tidsramar. Således kan under-swings bestämmas på kortare tidsramar. Det viktigaste för att kunna upptäcka Elliott Waves-mönster är förmågan att identifiera swings och punkter. Det finns flera websidor på internet som erbjuder användbart material om Elliott Waves, såsom Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Det avslutar denna del. Vi ses nästa gång. Ta hand om dig!

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates